Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin  określa  zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.importmax.pl

Sprzedającym jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAX" IMPORT-EXPORT z siedzibą pod adresem Proszówki 34; 32-700 Bochnia, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP:  8681534881, Regon:  8681534881 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów:

Sprzedaż detaliczna: 696-067-441*

Główny serwis886-901-044 *

*Koszt połączenia za minutę według taryfy operatora

-korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@importmax.pl

§ 1 Definicje

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.3. Konsument  – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

1.6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

1.7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

1.8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów  w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.importmax.pl,   za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.importmax.pl

2.2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.3. Sklep internetowy www.importmax.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2.4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.importmax.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym  kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

2.5.1. przeglądarka internetowa obsługująca silnik PrestaShop w możliwie jak najnowszej wersji z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji.

2.5.2. minimalna rozdzielczość ekranu [320x480] pikseli.

2.6. Klient  zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,   np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne  prawa osób trzecich

§ 3 Składanie zamówień

3.1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.importmax.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, adres mailowy oraz telefonicznie.

3.3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać codziennie w dni robocze w godz. 8-12.

3.4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

3.5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli  kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT (w przypadku braku określenia dowodu zakupu domyślnie załączany jest paragon fiskalny), która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad    ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3.8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne   do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź   ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

3.11. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

4.1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich (DPD Polska)

W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

4.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 1 - 10 dni roboczych. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia, poprzez jego realizację, aż do chwili wysłania i dostarczenia zamówionych towarów przez firmę spedycyjną, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.

4.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

4.5. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy producenta lub firmy kurierskiej.

4.6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach wysyłki. Klient  może się zapoznać z cenami w każdej chwili klikając w link „koszty wysyłki”

 

§ 5 Płatności

5.1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT).

5.2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU, PayPal) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

6.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.importmax.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów (stosownie do art. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6.5. poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

6.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

6.2.1  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

6.2.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.2.3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.2.4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.2.5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.2.6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.2.7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.2.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

6.3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia (pobierz formularz).

6.4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

6.5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. 

6.6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6.7. Konsument musi dostarczyć zwracany towar do siedziby firmy we własnym zakresie na adres podany w punkcie „Dane kontaktowe”. Firma nie odbiera przesyłek pobraniowych ani płatnych przy odbiorze i  nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

6.8. Usługodawca zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6.9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

§  7 Procedura reklamacji

7.1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

7.2. Usługodawca rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

7.3. Reklamacje należy składać  i przesyłać na adres Usługodawcy.

7.4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt we własnym zakresie wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (pobierz formularz)

7.5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego towaru.

7.6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7.7. Produkt powinien być dostarczony przez kupującego we własnym zakresie. Firma nie odbiera przesyłek pobraniowych, płatnych przy odbiorze oraz nieodpowiednio opisanych. Po wykonanej naprawie serwisowej produkt jest dostarczany do klienta w wybrany przez sprzedającego sposób bez dodatkowych opłat za dostawę urządzenia po serwisie.

 

§  8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

8.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

8.3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

8.3.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

8.3.2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@importmax.pl

8.3.3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

8.4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.4.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

8.4.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.4.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§  9 Newsletter

9.1. Klienci sklepu internetowego otrzymują opcję dobrowolnego zapisania się do usług newsletterowych (zwanych dalej: Newsletter) poprzez podanie adresu do korespondencji elektronicznej e-mail.

9.2. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi Newsletter, polegającej na przesyłaniu jednorazowych i cyklicznych biuletynów informacyjnych zawierających treści informacyjne oraz handlowe, w tym grafiki oraz reklamy. Udostępnienie przez Użytkownika identyfikującego go adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zawartej w Newsletterze zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

9.3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do rezygnacji z zamówionej usługi Newsletter w dowolnym czasie.

9.4. Treści zawarte w Newsletterze mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

9.5. Rabaty oraz dodatkowe korzyści wynikające z zapisania się do usługi Newsletter dostarczane są użytkownikowi na podany w formularzu adres poczty elektronicznej e-mail w formie jednorazowego kodu rabatowego. Niedozwolone jest pozyskiwanie kodu rabatowego przez jedną osobę w ramach posiadania kilku kont mailowych. W przypadku wykrycia niedozwolonego działania usługodawca może odmówić zrealizowania posiadanego kodu rabatowego.

9.6. W trakcie korzystania z usługi Newsletter, w przeglądarce Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (przechowujące ustawienia wybrane przez Użytkownika, bądź identyfikatory służące zbieraniu danych statystycznych), a prowadzące do treści linki, zawarte w wiadomościach Newslettera, zawierać narzędzia statystyczne. Prowadzona statystyka ma na celu ocenę skuteczności dotarcia wiadomości i sposobu jej wykorzystania. Każdy Użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania plików cookies, przy czym informuje się Użytkownika, że może to spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z usługi Newsletter.

9.7. W przypadku nie otrzymania kodu rabatowego lub potwierdzenia zapisania się do usługi Newsletter należy skontaktować się z usługodawcą wysyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej sklepu:  sklep@importmax.pl

§  10 Zmiana Regulaminu

10.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu   za pośrednictwem korespondencji e-mail.

10.2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

10.3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

10.4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

11.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

§ 12 Dane kontaktowe

F.H.U MAX IMPORT-EXPORT

EWELINA STEFAŃSKA

PROSZÓWKI 34

32-700 BOCHNIA

NIP: 8681534881

e-mail:sklep@importmax.pl

tel. dział sprzedaży detalicznej: 696-067-441

tel. główny serwis: 886-901-044

 

Data opublikowania regulaminu: 19.08.2016